การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)

การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (3 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรทบทวนสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (6 ชั่วโมง) มาแล้ว

เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นสำหรับภาคประชาชนในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารที่ประชาชนสามารถใช้งานได้

เนื้อหาทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที : ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 30 นาที